Marriage Record for Julle and Gesina Halsema

Transcription
by Brenda van Lier
Translation
by John Ketelaars

Transcribed from the original document by Brenda van Lier

In het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig op maandag den tiende December des middags te ene uren zijn voor mij Burgemeester als officier van den Burgerlijke Staat binnen de Gemeente Leens Kwartier apingendam provincie Groningen Gecompareerd

Julle Eijses Halsema oud Dertig jaren Landbouwer van beroep. Geboren den Tienden January Zeventien Honderd zeven en negentig te Kloosterburen. Blijkens doop extract afgegeven te Leens wonende te Kloosterburen meerderjarige zoon van wijle Eijse Julles Halsema, in Leve zijnde Landbouwer van beroep, gewoond hebbende en overleden den negende van den maand November achtien honderd vijf en twintig te Kloosterburen, blijkens aldaar afgegeven doodextract, en uit van wijlen Martha Jans Smit geboren, in leve zijnde landbouwersche van beroep gewoond hebbende en overleden den twede van de Maand April achtien zeven en twintig te Kloosterburen blijkens aldaar afgegeven doodextract den Grootvader Julle Jans en de grootmoeder Elizabeth Freerks aan vaders zijde en de grootvader Jan Freerks en de grootmoeder Jantje Eltjes aan moeders zijde in leven zijnde Landbouwers van beroep gewoond hebbenden te Kloosterburen en Uithuizen overleden voor achtien honderd en Ses als toendertijd geene Legale aantekening van overlijden werden gehouden Verklaren de vier ondergetekenden getuigenden namens den jonge trouwden man en bruidegom Zulks met Ede dat hun heden zulks kennelijk zij als mede voldaan te hebben aan de verpligting der Nationale Militie blijkend nevens gaande certificaat (signature(=handtekening): L.L. ten Enze) (in the margin those present)

Gesina Harms Boerema oud twee en twintig jaren zonder beroep geboren de twaalfden maart achtien Honderd en vijf te Usquert Blijkend voor Extract afgegeven te Uithuizen wonende ten Mensingeweer meerderjarige dochter van Harm Jans Boerema Landbouwer van Wehe wonende te Mensingeweer  Hierbij present en des zelfs volkomene toestemming gevende en uit van wijlen Geeske Hijbels geboren in leven zijnde Landbouwersche van beroep gewoond hebbende en overleden den vijfde January achtien honderd en negen te Usquert blijkens aldaar dood extract afgegeven ter andere zijde welke van mij verzogt hebbende te procederen het voltrekking van het Huwelijk tusschen hun heden voorgenomen en waarvan de publicatie zijn gedaan voor den Hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier te weten als den Eerste op Zondag den vijfentwintigsten November en de tweede op Zondag den twede December achtien Honderd zeven en twintig telkens des smiddags te Usquert alsmede hier van de afkondiging gedaan te Kloosterburen Blijkens aldaar afgegeven Certificaat en daar in geene oppositie tegen gedagte Huwelijk aan mij Burgemeester der Gemeente bekend is gemaakt zoo heb ik ten voldoening aan hun verzoek na voorlezing van alle stukken dat dezen betrekkelijken van het sesde Hooftdeel van de vijtel van het Burgelijk wetboek getiteld voor het Huwelijk gevraagd Zoo aan den …. en de Echtgenoot alsgader. of zij het wederkeren ….. nemen als man en als vrouw waarvan … welk hunner .. afzonderlijk en bevestigend antwoord gegeven heeft voor mij verklaard is gelijk geschied bij deze uit naam der Wet dat de Comparanten Julle Eijses Halsema en Gesina Harms Boerema door het huwelijk verenigd zijn van welke wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid des naar volgende getuigen als van Albert Reinoldus Danhof oud vier en zestig Jaren Buiten beroep wonende Wehe bekend is aan gehuwde ……eerste getuige Jacob Tammes Klaver oud vier en vijftig Jaren kastelein van Beroep wonende te  Hoorn als neef v/d den jongetrouwde man des tweden getuigen Cornelis Coerts Huizenga oud een en vijftig jaren  ?Wagener? van beroep wonende te Wehe als Neef van de jongetrouwde man des derden getuigen  Arijs Onne van der borg oud acht en vijftig jaren veldwagter van beroep wonende  te Wehe des vierden getuigen des vierden verklaarden geen … van familie des beide  van welke wij akte hebben opgemaakt dat opheden was voorgelezen nevens ons en den contracten hebben getekend op maandag aan als….


Translated from Dutch by John Ketelaars

In the year one thousand eight hundred and twenty-seven on Monday the tenth of December in the afternoon appeared before me, Mayor, as officer of the Records Office inside the Municipality of Leens, Quarter Apingendam, Province Groningen.

Julle Eijses Halsema, thirty years old, farmer by profession, born the tenth of January seventeen hundred and ninety-seven at Kloosterburen, according to the baptismal certificate dispensed at Leens; resident of Kloosterburen; adult son of Eijse Julles Halsema, who is deceased, who was, while living, farmer by profession and resident there and who died there on the ninth of the month of November eighteen hundred and twenty-five in Kloosterburen, according to the certificate of death from there. He was born from Martha Jans Smit,who is deceased, who was, while living, farmer by profession and resident of Kloosterburen and who died there the second day of the month of April eighteen twenty-seven, according to the certificate of death from there.

The grandfather Julle Jans and the grandmother Elizabeth Freerks on the Father’s side and the grandfather Jan Freerks and the grandmother Jantje Eltjes on the Mothers side, while alive, farmers of profession and residents of Kloosterburen and Uithuizen, having died before eighteen hundred and six, for which there was at the time no legal documentation to keep.

The four undersigned witnesses declare on behalf of the young married man and bride and swear under oath that they know that he has performed the obligation of the National Militia, according to the accompanying certificate. (signature:) LL ten Enze.

Gesina Harms Boerema, twenty-two years old, without profession, born on the twelfth of March eighteen hundred and five at Usquert, according to the certificate given at Uithuizen, resident of Mensingeweer; adult daughter of Harm Jans Boerema, farmer  at Wehe, living in Mensingeweer, who is here present and giving wholeheartedly permission; and born from deceased Geeske Hijbels who was while living, farmer by profession, resident of Usquert and having died there the fifth of January eighteen hundred and nine, according to the certificate of death, from there, which I solicited in order to proceed with the completion of the Wedding which they have undertaken and for which the bans have been published at the Main entrance of the town hall here namely:

The First one on Sunday the twenty-fifth of November and the second on Sunday the second of December eighteen hundred and twenty-seven, each in the afternoon in Usquert as well as here in Kloosterburen were the bans published, according to the certificate from there.

And (since) no objection to the intended wedding has been made known to me, therefore have I, in order to fulfill their request after reading to them all the pieces that are appropriate of the sixth article of the fifth chapter of the municipal law book as stipulated, which must be asked before the wedding.

(The individual words are not too clear, but the sense is clear: )

Each spouse is asked individually, if they wish to change their mind., but they declare their intention to get married.

And so in the name of the law the petitioners Julle Eijses Halsema and Gesina Harms Boerema are united in matrimony, which we have enacted in the presence of the following witnesses, such as Albert Reinold Danhof, sixty-four years old, uitside a profession, living in Wehe, known to the spouses, the first witness.  Jacob Tammes Klaver, fifty-four years old, inn keeper by profession, resident of Hoorn, as cousin of the young bridegroom, the second witness. Cornelis Coerts Huizenga, fifty-one years old, wagon driver by profession, resident of Wehe, as cousin of the young bridegroom, the third witness. Arijs Onne van der Borg, fifty-eight years old, games keeper by profession, resident of Wehe the fourth witness… 

(The last sentence is not very clear..) 

signed by:

Julle Eijse Halsema (the groom)

Geziena Harmannes Boerema (the bride)

Harm Jans Boerema (father of the bride)

Albert Reinold Danhof (first witness)

Jacob Tammes Klaver (second witness)

Cornelis Coerts Huizenga (third witness)

Arijs Onne van der Borg (fourth witness)

Notes:
Albert Danhof at the time was married to Aagje Halsema, who was an aunt of Julle Halsema. Jacob Klaver was the son of Tamme Rennes Klaver and Jaakje Jans, born 31 Jan 1773, (Den Hoorn).

I can’t see how he can be a first cousin of Julle. Maybe he is a second cousin? Cornelis Coerts Huizenga,  married Elisabeth Cornelis on 6 Oct 1799.

He was likely the son of Cornelius Jans and Anje Jans, baptized in Den Hoorn on 8 Mar 1772 (He’d be 55 yrs old).

If so, his mother would be Anje Jans, the daughter of Jan Freerks and Trijntje Jans, the granddaughter of Freerks Boelens and Jemme Halsema. Cornelis was then Julle’s second cousin.

Regards, John